22. NOVEMBAR 2021.

Autorka analize: Ivana Jovčić
Foto: A. Mededkov – freepik.com

Prostorni plan jedinice lokalne samouprave

Regionalni prostorni plan (RPP) Beograda iz 2004. ne sadrži procenu uticaja i rizika klimatskih promena i mere za prevenciju i otklanjanja uzroka koji izazivaju klimatske promene. Izmene i dopune RPP-a napravljene u 2011. godini sadrže procenu efekata klimatskih promena, cilj i mere. U samom dokumentu su definisane mere koje bi mogle da se podvedu pod mere adaptacije na klimatske promene, ali nisu tako nazvane  (Zaštita od elementarnih nepogoda, Zaštita od poplava, Zaštita od poplava Save i Dunava, Zaštita od manjih bujičnih vodotoka). Izmene i dopune RPP-a iz 2018. godine se, pre svega, odnose na saobraćaj. U planu su dopunjene mere koje se odnose na zaštitu životne sredine, odnosno, zaštitu vazduha.

Generalni urbanistički plan

Generalni urbanistički plan Beograda prepoznaje klimatske promene i predviđa „primenu mera za smanjenje od negativnih uticaja klimatskih promena (unapređenje održavanja postojećih izvorišta, dogradnja postojećih sistema za zaštitu od poplava, erozija i bujica i povećanje stepena zaštite od velikih voda, revitalizacija šuma u oblasti Dunava, dinamična i namenska konzervacija biodiverziteta šuma, šumskih i urbanih područja, adaptivno upravljanje i poboljšanje održivosti i multifunkcionalnosti šuma u uslovima klimatskih promena, povećanje ekološki funkcionalnih prostora – biotopa (Biotop Area Factor (BAF) ili Green Factor) na svakoj parceli (bloku) i dr.

Strategija razvoja grada Beograda

Strategija razvoja grada Beograda do 2021. prepoznaje klimatske promene kroz STRATEŠKI CILJ 6: Održiv, otporan i obnovljiv grad, definiše prioritetne mere i indikatore u vezi sa klimatskim promenama. Akcioni plan definiše: aktivnosti, očekivane rezultate, indikatore, rok realizacije, procenu troškova, izvore finansiranja i odgovornu instituciju.

Program zaštite životne sredine grada Beograda

Program zaštite životne sredine grada Beograda od 2015. do 2025. prepoznaje klimatske promene kroz poglavlje: KLIMA I KLIMATSKE PROMENE: Poseban cilj 2: Sprovođenje preventivnih mera, mera adaptacije i mera za ublažavanje posledica klimatskih promena.

Akcioni plan definiše: zadatak, aktivnost/meru/projekat, rok realizacije i odgovornu instituciju, indikatore/pokazatelje, definiciju pokazatelja I izvor podataka. Nije urađena procenu troškova i izvori finansiranja aktivnosti.

Akcioni planovi za održivu energiju i klimu (SECAP) i za zeleni grad (GCAP)

Akcioni planovi za održivu energiju i klimu (SECAP) i za zeleni grad (GCAP) prepoznaju klimatske promene u značajnoj meri. Oba dokumenta sadrže opis mera, odgovornu instituciju i procenu troškova, ali su koncipirani više kao katalog poželjnih/mogućih projekata, gde je nabrojano sve što se može uraditi u predmetnim oblastima.

Akcioni plan adaptacije na klimatske promene sa procenom ranjivosti

Grad Beograd je usvojio Akcioni plan adaptacije na klimatske promene sa procenom ranjivosti u 2015. godini. Ciljevi nisu jasno postavljeni. Mere i aktivnosti su definisane, sadrže informacije o odgovornoj instituciji, ali ne i potrebne resurse. Takođe, rokovi nisu precizno definisani.  Plan je izrađen u okviru participativnog procesa uz učešće javnosti. U radnim grupama  su bili predstavnici svih gradskih sekretarijata, javnih preduzeća, akademske zajednice i civilnog sektora. Izradom plana je rukovodila Nemačka organizacija za međunarodnu saradnju (GIZ).

Plan zaštite i spasavanja u vanrednim situacijama

Predlog Plan zaštite i spasavanja u vanrednim situacijama na teritoriji Beograda, kao i Procenu ugroženosti od elementarnih nepogoda i drugih nesreća grada Beograda, usvojeni su još 2017. godine.

Konačni dokument – Plan zaštite i spasavanja u vanrednim situacijama na teritoriji Beograda, do sada, nije usvojen.

Gradski štab za vanredne situacije

Usvojeni su sledeći dokumenti: Rešenje o obrazovanju Gradskog štaba za vanredne situacije na teritoriji grada Beograda (2018), Rešenje o izmeni i dopuni Rešenja o obrazovanju Gradskog štaba za vanredne situacije na teritoriji grada Beograda (2018), i  Poslovnik o radu štaba za vanredne situacije na teritoriji grada Beograda (2021).

Finansiranje projekata udruženja u oblasti klimatskih promena i jačanja javne svesti  

Gradski Sekretarijat za zaštitu životne sredine je u periodu 2018 – 2021. godina, objavljivao javne konkurse za finansiranje i sufinansiranje projekata od javnog interesa u oblasti zaštitite životne sredine, u kojima je posebno bila izdvojena oblast „KLIMATSKE PROMENE: prilagođavanje na klimatske promene, pošumljavanje, zaštita voda, zaštita vazduha, zaštita zemljišta, korišćenje obnovljivih izvora energije i dr;“

Obrazovanje i informisanje javnosti o efektima klimatskih promena

Grad Beograd ne sprovodi edukativne aktivnosti u vezi s klimatskim promenama samostalno, već se priključuje akcijama drugih organizacija (npr. Sat za našu Planetu).
Sekretarijat za zaštitu životne sredine objavljuje izveštaj „Kvalitet životne sredine u gradu Beogradu“ koji sadrži osnovne informacije o klimatskim promenama.
Izveštaji nisu objavljeni za 2019 i 2020. godinu.

Ova analiza je pripremljena u okviru projekta „Energija promene“, koji sprovode Centar za unapređenje životne sredine i udruženje Klima101, u okviru projekta Beogradske otvorene škole “Zeleni inkubator”, uz finansijsku podršku Evropske unije i Fondacije Fridrih Ebert.

Prijavite se za vesti i novosti

iz Centra za unapređenje životne sredine